ردیف عنوان قیمت وضعیت
افزایش ثابت کاهش
1 سوپر ویژه 42000 ریال 10000 -
2 ویژه 4000 ریال 2000 -
3 درجه یک 38000 ریال 0
4 درجه دو 37000 ریال 0
5 چدن 35000 ریال 0
×