ردیف آنالیز ابعاد (mm) طول (m) محل تحویل قیمت ( ریال)
1 ۵SP ۱۵۰*۱۵۰ ۱۲ اصفهان ۱۱۶,۰۰۰
2 ۵SP ۱۲۰*۱۲۰ ۱۲ اصفهان ۱۱۵,۵۰۰
3 ۵SP ۱۲۵*۱۲۵ ۶ اصفهان ۱۱۵,۵۰۰
4 ۵SP ۱۲۵*۱۲۵ ۶ یزد ۱۱۵,۰۰۰
5 ۵SP ۱۰۰*۱۰۰ ۶ یزد ۱۱۵,۵۰۰
6 ۵SP ۱۵۰*۱۵۰ ۶ یزد ۱۱۵,۵۰۰
7 ۵SP ۱۵۰*۱۵۰ ۱۲ قزوین ۱۱۶,۵۰۰
8 ۵SP ۱۲۵*۱۲۵ ۶ ساوه ۱۱۶,۵۰۰
9 ۵SP ۱۲۵*۱۲۵ ۶ سمنان ۱۱۵,۵۰۰
10 ۵SP ۱۲۵*۱۲۵ ۶ قم ۱۱۶,۵۰۰
×