ردیف آنالیز ابعاد (mm) طول (m) محل تحویل قیمت ( ریال)
1 ۵SP ۱۵۰*۱۵۰ ۱۲ اصفهان ۸۷,۵۰۰
2 ۵SP ۱۲۰*۱۲۰ ۱۲ اصفهان ۸۷,۰۰۰
3 ۵SP ۱۲۵*۱۲۵ ۶ اصفهان ۸۷,۰۰۰
4 ۵SP ۱۲۵*۱۲۵ ۶ یزد ۸۶,۵۰۰
5 ۵SP ۱۰۰*۱۰۰ ۶ یزد ۸۷,۰۰۰
6 ۵SP ۱۵۰*۱۵۰ ۶ یزد ۸۷,۰۰۰
7 ۵SP ۱۵۰*۱۵۰ ۱۲ قزوین ۸۸,۵۰۰
8 ۵SP ۱۲۵*۱۲۵ ۶ ساوه ۸۷,۵۰۰
9 ۵SP ۱۲۵*۱۲۵ ۶ سمنان ۸۷,۰۰۰
10 ۵SP ۱۲۵*۱۲۵ ۶ قم ۸۸,۰۰۰
×