ردیف آنالیز ابعاد (mm) طول (m) محل تحویل قیمت ( ریال)
1 ۵SP ۱۵۰*۱۵۰ ۱۲ اصفهان
2 ۵SP ۱۲۰*۱۲۰ ۱۲ اصفهان
3 ۵SP ۱۲۵*۱۲۵ ۶ اصفهان
4 ۵SP ۱۲۵*۱۲۵ ۶ یزد
5 ۵SP ۱۰۰*۱۰۰ ۶ یزد
6 ۵SP ۱۵۰*۱۵۰ ۶ یزد
7 ۵SP ۱۵۰*۱۵۰ ۱۲ قزوین
8 ۵SP ۱۲۵*۱۲۵ ۶ ساوه
9 ۵SP ۱۲۵*۱۲۵ ۶ سمنان
10 ۵SP ۱۲۵*۱۲۵ ۶ قم
×