کارخانه : آتیه اندیشان سپهرشرق(خضرلو) وضعیت : افزایشی 1600
آذربایجان شرقی - عجب شیر 1399/02/28
سوبر ویزه : 45100
ویزه : 42500
درجه یک : 42000
درجه دو : 40500
چدن والیازی : 26500
کمک کرایه : -
کارخانه : آذر غلطک وضعیت : افزایشی 2000
آذربایجان شرقی - عجب شیر 1399/02/28
سوپرویژه : 42200 ریال
ویژه : 42000 ریال
درجه یک : 41600 ریال
درجه دو : 40700 ریال
چدن یکدست : 37100 ریال
آلیاژی یکدست : 37100 ریال
کمک کرایه : -
کارخانه : انبار شماره دو وضعیت : افزایشی 1000
زنجان - زنجان 1399/02/17
سوپرویژه : 40200 ریال
ویژه : 39900 ریال
درجه یک : 39700 ریال
دو : ریال
حلب : 33500 ریال
چدن : 35500 ریال
آلیاژی : 35500 ریال
فیلتر سوخته : 35500 ریال
اگزوز : 35500 ریال
پرس حلب : 35500 ریال
پرس خودرو : 37500 ریال
پرس بدنه یک : ریال
پرس بدنه دو : ریال
بدنه باز خودرو : ریال
کمک کرایه : -
کارخانه : فولاد پارس(هفت تپه) وضعیت : افزایشی 1500
خوزستان - شوش 1398/11/24
ویژه : 41000 ریال
درجه یک : 40700 ریال
درجه دو : 40500 ریال
چدن : 39000 ریال
حلب فله : 32000 ریال
آلیاژی مکانیکی : 39000 ریال
کمک کرایه : -
کارخانه : سهندآذر آسیا(تیکمه داش) وضعیت : افزایشی 1000
آذربایجان شرقی - بستان آباد 1399/02/30
سوپرویژه : 47000 ریال
ویژه : 46700 ریال
درجه یک : 45600 ریال
درجه دو : 36500 ریال
حلب نو : 42500 ریال
آلیاژی مکانیکی : 36500 ریال
پرس خودرو : 39500 ریال
خودرو فرسوده برش خورده : 39500 ریال
پرس بدنه کتابی : 39000 ریال
براده آهن : 38000ریال
پرس حلب کتابی : 34500 ریال
کمک کرایه : -
کارخانه : فولاد شهریار وضعیت : افزایشی 2000
آذربایجان شرقی - بناب 1399/02/14
ویژه : 45000 ریال
درجه یک : 45000 ریال
درجه دو : 44000 ریال
چدن : 37000 ریال
آلیاژی : 37000 ریال
پرس ویژه : 40000 ریال
پرس بدنه یک : 37800 ریال
پرس بدنه دو : 34500 ریال
پرس خودرو : 35400 ریال
پرس حلب : 33800 ریال
کمک کرایه : -
کارخانه : ذوب آهن البرزغرب وضعیت : افزایشی 2000
زنجان - ابهر 1399/02/26
سوپرویژه : 43000 ریال
ویژه : 43000 ریال
درجه یک : 42700 ریال
درجه دو : 42200 ریال
حلب : 34000 ریال
پرس بدنه کتابی یک : 37500 ریال
پرس بدنه کتابی دو : 34000 ریال
پرس حلب : 34000 ریال
آلیاژی : 41500 ریال
کمک کرایه : -
×