پیش بینی آهن در بازار

در بازار آهن آلات این هفته پیش بینی میشود که بازار ثبات وجود خواهد داشت مشاهده میشودکه خریدو فروش در بازار آهن  بسیار کم چون تمامی دلالان و افراد در امر خرید فروش آهن های خود را نگه داشته چون بازار ثابت و تمامی شرکت های بزرگ این ریسک را نمیخواهند بکنند در نتیجه میتوان نتیجه گرفت که در این هفته ثبات کاملی در بازار آهن وجود خواهد داشت 

×